Monday, February 1

Si beh ki hong

Today si beh bo song someone.

Ing wui e si beh lazy. Si beh beh kua. Kua dio e wa chau ki hong! Ha mi do mai chap ha mi do ho wa jo! Ki si wa liao lar!!!

No comments: